Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE “EPAGNEUL VERENIGING NEDERLAND”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Epagneul Vereniging Nederland” (hierna “EVN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien je lid of donateur wordt van de EVN, inschrijft voor een door de EVN georganiseerd evenement of om een andere reden persoonsgegevens aan de EVN verstrekt, geeft je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de vereniging “Epagneul Vereniging Nederland”, hierna EVN, KvK nummer 17177622 , emailadres secretaris@epagneuls.nl, website https://www.epagneuls.nl
 2. Welke gegevens verwerkt de EVN en met welk doel?
  De EVN verwerkt de volgende persoonsgegevens:    

  1. Naamgegevens (voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam)
  2. Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, land)
  3. Telefoonnummer(s)
  4. E-mailadres
  5. Geboortedatum, alleen indien een jeugdlidmaatschap wordt aangevraagd
  6. Uitslagen van je hond(en) behaald op evenementen georganiseerd door de vereniging ter publicatie in ons clubblad, onze nieuwsflits en op onze website
  7. Uitslagen van je honden behaald op bij evenementen voor wat betreft ‘exterieur’ en ‘jacht’ op onze website
  8. Resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van je hond(en) ter publicatie in ons clubblad, fokbegeleiding en op onze website
  9. Foto’s van jou en/of jouw hond(en) gemaakt tijdens deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website, of foto’s die door jou zelf ter beschikking zijn gesteld.
 3. Toestemming tot verwerking van de gegevens
  Door het inschrijven als lid van de EVN, het verstrekken van een donatie aan de EVN of het deelnemen aan een activiteit van de EVN, verstrekt je expliciet toestemming tot verwerking van de in hoofdstuk 2 genoemde gegevens voor het doel dat daarbij staat vermeld.
  Personen die zich voor 25 mei 2018 hebben ingeschreven als lid van de EVN, een donatie hebben gedaan aan de EVN of hebben deelgenomen aan een activiteit van de EVN hebben niet expliciet toestemming gegeven tot verwerking van de in hoofdstuk 2 genoemde gegevens. Doordat deze gegevens echter noodzakelijk waren voor de genoemde activiteit, wordt ervan uit gegaan dat deze toestemming impliciet is verstrekt.
 4. Bewaartermijnen
  De EVN bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.
 5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de EVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  2. Slechts de secretaris en de penningmeester zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.
 6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  De EVN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:  

  1. Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de EVN aan de koepelorganisatie, waarbij de EVN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
  2. (Potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van de EVN georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “My Orweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de EVN en de betaling wordt door de EVN geregistreerd in “My Orweja”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de EVN ingevuld in “My Orweja” zodat tussen ORWEJA en de EVN een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als de EVN verwerkt worden.
 7. Inzagerecht, verwijdering en vragen en/of klachten
  1. Via de secretaris van de EVN kunt je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De EVN zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen twee weken na ontvangst, hierover informeren.
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt je eveneens contact opnemen met de secretaris.
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de EVN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met de secretaris. Daar kunt je ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
 8. Wijzigingen
  Deze Privacyverklaring is vastgesteld op17 juli 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de vereniging bekend gemaakt. Wij adviseren u om de Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Login

Lost your password?