Kampioenschapsclubmatch

 

 

 

 

 

 

Datum: Zondag 16 mei.

Locatie: 4 Feet For Fun Hoevenseweg 20-18 5262LN Vught

Het terrein is beschikbaar gesteld door: Stichting Jachthonden ‘De Meierij’ 

Keurmeester alle klassen en BIS : Dhr. Wim Wellens

Voor het organiseren van deze Kampioensclubmatch is door de Raad van Beheer een vergunning afgegeven. Van toepassing zijn de FCI Regulations for Dog Shows en de bepalingen van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Contactpersoon;

José Huisman –Nijssen 06-43014337

wedstrijden_evenementen@epagneuls.nl  

 

De inschrijving sluit op 28 april 

 

Het inschrijfgeld bedraagt:

1e Hond € 30,- 

2e Hond € 25,- 

Jongste puppyklasse € 7,50 

Puppyklasse €7,50 

In de Nieuwsbrief van april 2021 tref je nadere informatie aan. 

Het verschuldigde bedrag dient direct met de inschrijving overgemaakt te worden op:  NL62 RABO 0109 9985 88  t.n.v. EVN met de omschrijving KCM

 

U heeft niet voldoende rechten om dit formulier te bekijken

*

Indien ja; medische verklaring meenemen

**

Voor inschrijving in klasse 6 moet een verklaring van de Raad van Beheer of, indien de exposant niet in Nederland woonachtig is, van de in het betreffende land geldende organisatie, worden verstuurd naar secretaris@epagneuls.nl waaruit blijkt dat de hond voor de gebruikshonden klasse mag worden ingeschreven. Bij ontbreken van deze verklaring wordt de hond in de openklas ingeschreven.

***

Voor inschrijving in klasse 7 moet een kopie van het diploma titel Kampioen van de Raad van Beheer worden verstuurd naar secretaris@epagneuls.nl . Bij ontbreken van deze verklaring wordt de hond in de openklas ingeschreven.
Door inzending van dit formulier verklaart de eigenaar/exposant dat:
 • door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement;
 • deelname volledig voor eigen risico is;
 • de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij/zij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen;
 • de door hem/haar ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem/haar ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij of zij ten aanzien van deze hond beschikt over een “medische verklaring geamputeerde staart of staartloze pup”. De “medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” is een in de Nederlandse of Engelse taal opgestelde en ondertekende verklaring, opgenomen in het Europese Dierenpaspoort, van een in Nederland praktiserende dierenarts met vermelding van zijn praktijkgegevens, waarin behalve het identificatienummer van de desbetreffende hond zijn opgenomen, de datum van het couperen van de staart en de medische noodzaak daartoe of de datum van de geboorte van de staartloze pup;
 • de door hem/haar ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels ( reguliere ) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is;
 • door de organisatie verplichte maatregelen met betrekking tot COVID-19 zullen worden opgevolgd.  
Tentoonstellingsregels
 • Op de exposities is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van toepassing;
 • De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden op zondag 16 mei 2021 in Vught, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur van de vereniging nader te bepalen plaats en datum;
 • De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op het eigendomsbewijs;
 • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen;
 • Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels;
 • Voor alle op de kampioenschapsclubmatch aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men het inentingsboekje /Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen;
 • Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de expositie zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer;
 • De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement;
 • De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum);
 • Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen;
 • Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven;
 • Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren;
 • Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester.;
 • Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester;
 • Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd;
 • Artikel VI.17 Kynologisch reglement: Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken;
 • Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken;
 • Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

Tijdens het evenement kan ook het Honden Welzijn Team van de Raad van Beheer actief zijn. Dit team heeft als opdracht om er op toe te zien dat het hondenwelzijn op geen enkel moment in het gedrang komt. Mocht u tijdens de show toch nog geconfronteerd worden met misstanden dan hopen wij dat u dit meld bij het secretariaat of bij de Raad van Beheer, zodat wij adequaat kunnen optreden tegen deze misstanden.

 

Login

Lost your password?