Aanmelden

Voor de EVN is het van belang dat de vereniging sterk en levenskrachtig is, met een breed draagvlak. Dat komt in belangrijke mate tot uitdrukking in het ledenaantal en de inzet van de leden voor de verenigingsbelangen. Naast nieuwe leden, zijn ook gezinsleden, jeugdleden en donateurs van harte welkom, omdat mede door deze extra financiële steun de belangen van ons ras nog beter behartigd kunnen worden.

Lidmaatschapsmogelijkheden

Het lidmaatschap van de EVN is aan de volgende regels gebonden:

  • Iedereen kan lid worden. Elk lid heeft stemrecht op de Algemene Vergadering en ontvangt de nieuwsbrief.
  • Je kunt lid worden als je 18 jaar of ouder bent.
  • Gezinslid kun je worden als je op hetzelfde adres woont als een lid.
  • Jeugdlid kun je worden als je minderjarig bent en je ouder(s)/voogd schriftelijk toestemming geven dat je lid mag worden. Je hebt stemrecht op de ALV via je ouders/voogd

Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie voldaan is en het bestuur positief heeft besloten over de toelating.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

  • Schriftelijke opzegging door het lid, voor het einde van het kalenderjaar
  • Door opzegging namens de vereniging (wanneer niet meer aan de vereisten wordt voldaan of wanneer de vereniging op onredelijke wijze is benadeeld)
  • Door overlijden

Lid worden

Je kunt lid worden van de EVN door het inschrijfformulier in te vullen.

Login

Lost your password?